TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

26. Ubhaya

“Sau khi lắng nghe lời nói khéo thuyết của đức Phật, vị thân quyến của mặt trời, quả nhiên tôi đã thấu triệt điều vi tế, giống như đã xuyên thủng đầu cọng tóc bằng mũi tên.”

Đại đức trưởng lão Ubhaya đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Ubhaya.