TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

3. Kaṅkhārevata

“Hãy nhìn xem trí tuệ này của các đức Như Lai giống như ngọn lửa cháy sáng lúc nửa đêm. Là những người cho ánh sáng, cho con mắt, các đức Như Lai xua tan điều nghi hoặc của những người đến gặp.”

Đại đức trưởng lão Kaṅkhārevata đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Kaṅkhārevata.