TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

40. Tư

“Tựa như bị chém bởi thanh gươm, tựa như đang bị thiêu đốt ở đỉnh đầu, vị tỳ khưu sống đời du sĩ, có niệm, nhằm dứt bỏ sự luyến ái ở hiện hữu.”

Đại đức trưởng lão Vaḍḍhamāna đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Vaḍḍhamāna.

Phẩm thứ tư.

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
“Vị Gabbharatīriya, vị Suppiya, vị Sopāka và luôn cả vị Posiya nữa, vị Sāmaññakāni, vị Kumāputta, vị đồng hành với Kumāputta, vị Gavampati, trưởng lão Tissa, vị Vaḍḍhamāna có danh tiếng lớn lao.”