TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

41. Sirivaḍḍha

“Những tia sét đánh xuống khe núi ở giữa hai ngọn núi Vebhāra và Paṇḍava, nhưng người con trai của bậc Vô Tỷ như thế ấy, đã đi đến khe núi, tham thiền.”

Đại đức trưởng lão Sirivaḍḍha đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Sirivaḍḍha.