TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

42. Khadiravaniyarevata

“Này (các cháu) Cālā, Upacālā, Sīsūpacālā, các con hãy sống, có niệm. Vị đi đến với các con (có trí tuệ) tựa như người xuyên thủng sợi tóc.”

Đại đức trưởng lão Khadiravaniyarevata đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Khadiravaniyarevata.