TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

50. Năm

“Mặt đất đẫm nước, gió thổi, tia sét di chuyển ở bầu trời. Các suy nghĩ của tôi lắng xuống, tâm của tôi khéo được định tĩnh.”

Đại đức trưởng lão Vimala đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Vimala.

Phẩm thứ năm.

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
“Vị Sirivaḍḍha, trưởng lão Revata, vị Sumaṅgala, vị có tên Sānu, và vị Ramaṇīyavihārī, vị Samiddhi, vị Ujjaya, vị Sañjaya, vị trưởng lão Rāmaṇeyya ấy, và vị Vimala có sự từ bỏ ô nhiễm.”