TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

56. Kuṭivihārī

“(Người canh ruộng hỏi:) ‘Ai trong chòi?’ (Vị trưởng lão đáp:) ‘Trong chòi là vị tỳ khưu, có tham ái đã lìa, có tâm khéo được định tĩnh. Này đạo hữu, ông hãy biết như vầy, cái chòi đã được ông làm là không có vô ích.’”

Đại đức trưởng lão Kuṭivihārī đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Kuṭivihārī.