TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

59. Kosalavihārī

“Vì lòng tin, tôi đã xuất gia, cái cốc của tôi đã được làm ở trong rừng. Tôi không xao lãng, và có sự tinh cần, có sự nhận biết rõ, có niệm.”

Đại đức trưởng lão Kosalavihārī đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Kosalavihārī.