TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

60. Sīvali

“Những ý định ấy đã thành tựu cho tôi, với mục đích ấy tôi đã đi vào cái cốc. Tôi đã bỏ ngã mạn tiềm ẩn, tôi sẽ đi đến minh và giải thoát.”

Đại đức trưởng lão Sīvali đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Sīvali.

Phẩm thứ sáu.

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
“Vị Godhika, và vị Subāhu, vị Valliya, vị ẩn sĩ Uttiya, trưởng lão Añjanavaniya, hai vị Kuṭivihārī, và vị Ramaṇīyakuṭika, vị tên Kosala, và vị Sīvali.”