TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

61. Vappa

“Người thấy nhìn thấy hạng người thấy, và nhìn thấy hạng người không thấy. Người không thấy không nhìn thấy (cả hai hạng) người không thấy và người thấy.”

Đại đức trưởng lão Vappa đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Vappa.