TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

63. Pakkha

“Chết đi, chúng rơi xuống. Bị rơi xuống và bị tham đắm, chúng quay trở lại. Việc cần phải làm đã được làm xong, việc đáng được ưa thích đã được ưa thích, sự an lạc được tiếp nối bằng sự an lạc.”

Đại đức trưởng lão Pakkha đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Pakkha.