TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

64. Vimalakoṇḍañña

“Được sanh ra bởi người mang tên một loài cây (kỹ nữ Ambapāli), đã được tạo ra bởi người có cây cờ màu trắng (đức vua Bimbisāra), vị hủy hoại cây cờ (người không còn ngã mạn) đã tiêu diệt kẻ có cây cờ vĩ đại (Ma Vương) bằng chính cây cờ (trí tuệ).”

Đại đức trưởng lão Vimalakoṇḍañña đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Vimalakoṇḍañña.