TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

68. Ekudāniya

“Đối với vị hiền trí có tăng thượng tâm, không xao lãng, đang học tập về đạo lộ của bậc hiền trí, an tịnh, luôn có niệm, các sự sầu muộn không hiện hữu ở vị như thế ấy.”

Đại đức trưởng lão Ekudāniya đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Ekudāniya.