TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

71. Vacchapāla

“Với vị có sự nhìn thấy ý nghĩa vô cùng vi tế, vi diệu, là vị thiện xảo về sự suy nghĩ, có cách cư xử khiêm tốn, có giới được rèn luyện và tăng trưởng, với vị ấy Niết Bàn không hẳn là điều khó đạt được.”

Đại đức trưởng lão Vacchapāla đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Vacchapāla.